Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   การบริการขั้นพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   บทบาทหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   สถิติผู้มารับบริการ
   ปฏิทินกิจกรรม
 
แผนการพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   งานจัดเก็บรายได้
   งานบริหารทรัพยกรบุคคล
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   รายรับรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (ดู : 4) 22 มิ.ย. 2563
ขอเชิญผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัด อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 6) 4 มิ.ย. 2563
ขอเชิญประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เคยติดต่อขอรับบริหารจาก อบต.อ่าวลึกเหนือ ร่วมตอบแบบสอยถาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ปัจจุบัน (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2563
เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอืนที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 8) 29 พ.ค. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ขอความร่วมมือ ผู้เข้าใช้บริการหรือติดต่อราชการสำนักงาน ต้องลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง หรือลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 7) 22 พ.ค. 2563
ระบบยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงในเขตปฏิรูปที่ดินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 20) 28 เม.ย. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ แจกถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โรคระบาด COVID 19 (ดู : 96) 28 เม.ย. 2563
รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระยะที่ 2 (ดู : 31) 27 เม.ย. 2563
รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากสถานการณ์เเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 29) 17 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 15) 16 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 27) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้ง 2) (ดู : 54) 18 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 91) 21 ก.พ. 2563
ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ปี 2563 (ดู : 32) 20 ก.พ. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 34) 20 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 143) 14 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แจ้งระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 41) 24 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 31) 24 ม.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 66) 16 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 (ภ.ด.ส.3) (ดู : 31) 29 พ.ย. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ดู : 26) 25 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 25) 1 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ดู : 24) 26 ก.ค. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 23) 25 มิ.ย. 2562
การดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาดกลิ่นเหม็นฟาร์มสุกร ยริษัทกระบี่ฟาร์ม ม.1 บ้านในยวนแขก ถนนเพชรเกษม อ่าวลึก-กระบี่ (ดู : 25) 24 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (ดู : 25) 3 มิ.ย. 2562
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (ดู : 28) 19 พ.ย. 2558
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
   108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110  โทรศัพท์ : 075-656-752 โทรสาร : 075-656-752
E-mail Address : aolueknuea@gmail.com
   Copyright © 2019. www.aolueknuea.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs