Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   การบริการขั้นพื้นฐาน
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   บทบาทหน้าที่
   คู่มือประชาชน
   สถิติผู้มารับบริการ
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงของผู้บริหาร
   ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร(Back office)
 
แผนการพัฒนา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   งานจัดเก็บรายได้
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   E-Service
   ร้องเรียนงานด้านบุคลากร
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   รายรับรายจ่าย
   กฎหมาย ระเบียบ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่) เพื่อจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 18 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อนำมาจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (ประปาไร่ใหญ่) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (เกาะพลี) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน (สระยวนทอง) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40) 13 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนลูกรังสายถ้ำเพชร-ทางหลวงหมายเลข 44 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 74) 27 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 26 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางบริเวณระบบประปาบ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก ตำบลอ่าวลึกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู : 70) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 23) 29 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 66) 29 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กบ3121 สายบ้านทุ่ง-บ้านทับควาย หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกเหนือ (ดู : 64) 28 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (ดู : 62) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2561
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านเหนือ)หมู่ที่2 ครั้งที่2 (ดู : 55) 19 พ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล จำนวน 1 สาย ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ดู : 56) 18 ส.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ (ดู : 55) 11 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
   108/1 ม.6 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110  โทรศัพท์ : 075-656-752 โทรสาร : 075-656-752
E-mail Address : aolueknuea@gmail.com
   Copyright © 2019. www.aolueknuea.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs