Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลอ่าวลึกเหนือ 

     จำนวนหมู่บ้านทั้งหมดมี 6 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน 5 หมู่ และจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน มีจำนวน 1 หมู่ 
 
 หมู่ที่ 1

บ้านในยวนแขก
 หมู่ที่ 2

บ้านอ่าวลึกเหนือ
 หมู่ที่ 3

บ้านน้ำจาน
 หมู่ที่ 4

บ้านหนองกก
 หมู่ที่ 5

บ้านหนองหวายพน
 หมู่ที่ 6

บ้านถ้ำเพชร
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,056 คน แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
 
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านในยวนแขก 625 563 1,188
หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวลึกเหนือ 865 846 1,711
หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจาน 485 481 966
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก 398 373 771
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหวายพน 155 1,744 329
หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำเพชร 571 544 1,115
รวม 3,099 2,981 6,080
อัตราความหนาแน่นของประชากรเขต พื้นที่จำนวนประชาชน/ตร.กม. 55.67 คน/ตร.กม.

     ข้อมูล ณ. เดือน เมษายน 2549 จากสำนักบริหารการทะเบียน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
มัสยิด       จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
ศาลเจ้า     จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
สำนักสงฆ์  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

การศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา มีจำนวนโรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  ได้แก่
     โรงเรียนบ้านในยวนแขก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  จำนวนนักเรียน  216  คน
     โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  จำนวนนักเรียน  51  คน
     โรงเรียนบ้านทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  จำนวนนักเรียน  93  คน
     โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  จำนวนนักเรียน  42  คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวายพน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  จำนวนเด็กเล็ก  93  คน

สาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมยามตำรวจ  จำนวน  2  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th