Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน   
                  1. การคมนาคมขนส่ง
 เส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ติดต่อโดยทางรถยนต์ และ  รถจักรยานยนต์โดยมีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ดังนี้     
                   1.1  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายเพชรเกษม  ตัดผ่านหมู่ที่ 1,2
                   1.2  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 สายขนอม-กระบี่  ตัดผ่านหมู่ที่ 3,4
                   1.3  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 สายอ่าวลึก-พระแสง  ตัดผ่านหมู่ที่ 2,4        
                   1.4  ทางหลวงชนบท (รพช.) กบ.3016 สายบ้านหนองหงษ์ - น้ำจาน  เชื่อมระหว่าง               หมู่ที่ 2,3,6
1.5  ทางหลวงชนบท (รพช.) กบ.3119 สายบ้านทุ่ง - น้ำจาน  เชื่อมระหว่าง หมู่ที่  3 
1.6  ทางหลวงชนบท (รพช.) กบ.3119 สายบ้านทุ่ง - ทับควาย เชื่อมระหว่างหมู่ที่  3,4    
                    1.7  ทางหลวงชนบท (โยธาธิการ) กบ.2011 บ้านอ่าวลึกเหนือ – บางเหลียว  เชื่อมระหว่าง  หมู่ที่  2,3, 6   
                    1.8. ทางหลวงชนบท (โยธาธิการ) กบ.2011 บ้านอ่าวลึกเหนือ-บางเหลียว เชื่อมระหว่าง หมู่ที่  3, 5        
                    1.9. ทางหลวงชนบท (รพช.) กบ.2011 บ้านเขาแก้ว-บ้านบกเก้าห้อง แยกจากถนน สายอ่าวลึก - พระแสง  เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3,4,5
                 1.10  ทางหลวงชนบท (โยธาธิการ) กบ. 2009 ควนขนมจีน-คลองมะรุ่ย แยกจากถนนสายเพชรเกษมช่วงเขตหมู่ที่ 1
                1.11 ทางหลวงชนบท (โยธาธิการ) กบ. บ้านในยวน - ไหนหนัง แยกจากถนนสาย       เพชรเกษม หมู่ที่ 1  เชื่อมต่อกับตำบลอ่าวลึกน้อย
                  1.12 ทางหลวงชนบท (โยธาธิการ) กบ.  บ้านเขางาม แยกจากถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อกับตำบลบ้านกลาง
                นอกจากนี้แล้วในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ ยังมีเส้นทางคมนาคมในเขตหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนใช้สัญจรไป มา ในกิจวัตรประจำวันได้แก่
 (1) หมู่ที่ 1  บ้านในยวนแขก
                            1. ถนน คสล.สายถ้ำสระยวนทอง กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 920 เมตร 
                            2. สายอ่าวคอกช้าง กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร
                            3. ถนน คสล.สายบ้านหนองทุ่งนา กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร
                            4. ถนน คสล.สายบ้านไร่ใหญ่ - ถ้ำสระยวนทอง กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 720 เมตร
                            5. สายบ้านในอ่าว กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร
                            6. ถนน คสล.สายหนองเคียน  กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว  2,700 เมตร  
                            7. สายอ่าวคอกช้าง - ไหนหนัง กว้าง  8  เมตร ระยะทางยาว 670 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร
                            8. สายสนามกีฬา กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 70 เมตร
                            9. สายหนองพลอง – คีรีวง กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร
(2)  หมู่ที่ 2  บ้านอ่าวลึกเหนือ
                            1. สายซอยร่วมใจ กว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง 1,130 เมตร
                            2. สายราษฎร์พัฒนา กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 280 เมตร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 120 เมตร
                            3. สายบ้านเกาะพลี กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,650 เมตร
                            4. สายคลองประปา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 890 เมตร
                            5. สายคลองแห้ง กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร
                            6. สายซอยร่วมมิตร  กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง 1,050 เมตร
                            7. ถนน คสล. สายบ้านออก กว้าง  5  เมตร ระยะทาง  100  เมตร
(3)  หมู่ที่ 3 บ้านน้ำจาน
                           1. สายหนองหงษ์ - ซอย 2 กว้าง 6 เมตร ระยะทาง  4,500  เมตร
                           2. สายบ้านน้ำจานเหนือ – หนองหอย กว้าง 6 เมตร ระยะทาง  1,600  เมตร
                          3. สายสหกรณ์ซอย 3  กว้าง 6  เมตร ระยะทาง 3,000  เมตร       
                          4. สายทุ่งหนองใหญ่ กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  1,350  เมตร
                          5. สายสระน้ำผุด  กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  1,300  เมตร
                          6. สายทุ่งต้นแบก กว้าง  8  เมตร ระยะทาง  1,100  เมตร
                          7. ถนนลูกรัง ถนนสายน้ำผึ้ง กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร
                         8. ถนนลูกรัง สายหนองพอ กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร
                         9. สายซอย 1 กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร
(4)  หมู่ที่4  บ้านหนองกก
                        1. สายไร่ใหญ่ - หนองเคียน กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 810 เมตร
                        2. สายไร่ใหญ่ - หนองกก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,130 เมตร
                       3. สายช่องเมาะ กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 2,400 เมตร
                       4. สายสนามกีฬา กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300 เมตร
                       5. สายไร่ใหญ่ - รพช. กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,400 เมตร
                      6. สายหนองกก - บ้านทุ่ง กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร
                      7. สายเกาะพลี – ทับควาย  กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
                     8. สายประชาอุทิศ กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 1,466 เมตร
                      9. สายราษฎร์อุทิศพัฒนา กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 443 เมตร
   (5)  หมู่ที่  5  บ้านหนองหวายพน
                    1. สายหน้าฝาย กว้าง  6  เมตร ระยะทาง 2,000  เมตร
                    2. สายหนองหวายพน  กว้าง 5  เมตร ระยะทาง 850  เมตร
                    3. สายซอย 4 กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 950  เมตร
                   4. สายซอย 6 กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,646 เมตร  (ถนน คสล. สายซอย 6 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 400 เมตร)
                   5. สายวงแหวน  กว้าง 6  เมตร  ระยะทาง 2,100  เมตร
    (6)   หมู่ที่ 6  บ้านถ้ำเพชร
                   1. สายบ้านถ้ำเพชร กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,168 เมตร
                   2. สายบ้านออก กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,322 เมตร
                   3. สายบ้านออก - ควนโปง กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 1,770 เมตร
                   4. สายถ้ำเพชร – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 กว้าง  8  เมตร  ผิวจราจร 6  เมตร                           (ระยะทาง  2,400  เมตร )
                2 การไฟฟ้า
                จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 2,275 ครัวเรือน
             จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 62 ครัวเรือน
              
                3 การประปา
                จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 909 ครัวเรือน
                4 โทรศัพท์
                ศักยภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้  3  เครือข่าย ได้แก่  GSM , DTAC  และ  เครือข่าย TRUEMOVE
                5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
                 -

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th