Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน/สังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
     ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ รวม 4 แนวทาง ได้แก่
     แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
     - ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือพร้อมสารเคมี เพื่อบริการกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค
     - ประสานงานกับสำนักงานอนามัยและองค์ที่เกี่ยวข้องออกเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เรื่องการดูแลสุขภาพ และมีการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
     - สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารเสริม และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
     - ประสานงานร่วมกันคิดร่วมกันทำระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับประชาชน
     - จัดให้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ  วันลอยกระทง ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     - การส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกันภายในหมู่บ้าน และตำบล โดยการจัดการแข่งขัน กีฬา ประเภทต่างๆ
     - การสนับสนุนกลุ่มมวลชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
     - สำรวจข้อมูลคนยากจน คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนงบประมาณ ในการยังชีพของกลุ่มประชาชนยากจน คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในกิจการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
     - จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
     - ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกอบรม อปพร. ฯลฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ รวม 3 แนวทาง ได้แก่
     แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค
     - ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในเขตตำบล
     - ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
     - สำรวจปัญหา ความต้องการด้านแหล่งน้ำ/ปริมาณน้ำ ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค อย่างพอเพียง ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
     - ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. ภายในตำบล
     - ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลูกรัง ภายในตำบล
     - ดำเนินการสำรวจ/บุกเบิกเส้นทางคมนาคม เพิ่มเติม ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านเศษฐกิจ
     - ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ
     - สนับสนุนกิจกรรมการค้นคว้าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
    ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ รวม 3 แนวทาง ได้แก่
     แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     - พบปะประชาชนเพื่อสำรวจปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
     - สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
     - ดำเนินการกล่องรับฟังความเห็นของประชาชน ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาบุคลากร
     - สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษาต่อของคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงาน
     - สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงานของหน่วยงานในการเดินทางไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
     แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
     - การจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
     - อุดหนุนงบประมาณแก่ศูนย์ข้อมูลสถานที่กลางการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ได้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาต่างๆ รวม 2 แนวทาง ได้แก่
     แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     - ดำเนินการสำรวจ/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตตำบล
     - ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ดินสาธารณะ
     - ประสานความร่วมมือในการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเข้าแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
     แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
     - จัดหาถังขยะมูลฝอย เพื่อให้บริการประชาชนในตำบล
     - ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้
     - ดำเนินการปลูกป่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของ ฯลฯ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th