Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.2562
…………………………..
                        ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ได้มีกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้ัอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11(3)โดยได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ไว้ จำนวน 4 สมัย ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ไว้ดังต่อไปนี้
                         สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกำหนด 15 วัน
                         สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2562 – 3 พฤษภาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน
                         สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 14  สิงหาคม 2562   - 28 สิงหาคม 2562   มีกำหนด 15 วัน
                         สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม  2562 – 30 ธันวาคม 2562 มีกำหนด 15 วัน
และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปไว้คือ วันที่  14-28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกำหนด 15 วัน
                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
                                                ประกาศ ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
 
 สำรอง  อ่าวลึกเหนือ
(นายสำรอง  อ่าวลึกเหนือ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th