Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
....................................................................
                         ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเมื่อครบ 180 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างคือตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป นั้น
                        ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ จึงได้ดำเนินการเผยแพร่ รายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 6 บ่อ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ต.อ่าวลึกเหนืออำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.aolueknuea.go.th และwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-656752,081-9682310 ในวันเวลาราชการ          
                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                      ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
               
 
          (นายบุญมา ปรางทอง)
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th