Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 สาย
~~
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
………………………………………………
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.    จำนวน 2 โครงการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.
                       (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวนพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ไหล่ทางสองข้างลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.401.00 เมตร และวางท่อขนาด 0.601.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อ่าวลึกเหนือ  ราคากลางที่กำหนด  770,000.-บาท 
           (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออก (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 6  โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางสองข้างลงหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.401.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อ่าวลึกเหนือ  ราคากลางที่กำหนด  550,900.-บาท 
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
      1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
      3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินดังนี้.-
           (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวนพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5  วงเงินไม่น้อยกว่า 384,000.-บาท
               (2 ) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออก (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 6 วงเงินไม่น้อยกว่า 274,000.-บาท
  4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
  6. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึง เวลา 11.00น.  โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22     พฤษภาคม  พ.ศ.2560  เวลา  11.30 น.  ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  (การดูสถานที่ก่อสร้างไม่เป็นการบังคับ  หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลาที่กำหนดย่อมถือได้ว่าทราบจุดก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างและรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว)
 กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้  2  กรณี   ดังนี้
       1. วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  ถึงวันที่  22  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30  น. ยื่นซอง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
       2. วันที่  23 พฤษภาคม  พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ชั้นล่าง)  ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก  ถนนอ่าวลึก – แหลมสัก            อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
                กำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่  25  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป 
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ตามราคาแต่ละโครงการดังนี้.-
(1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวงแหวนพร้อมวางท่อระบายน้ำ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 5  ราคาชุดละ 1,500.-บาท
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออก (ตอนที่ 6) หมู่ที่ 6   ราคาชุดละ 1,000.-บาท
                   ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  ตั้งแต่  วันที่  5   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2560   ถึงวันที่   22  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www. aolueknuea.go.th  และ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075-656752 , 081-9682310 , 081-8913112 ในวันและเวลาราชการ
   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560

(นายบุญมา  ปรางทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th