Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์อปพร.และปรับปรุงอาคารศูนย์อปพร.ครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์อปพร.และปรับปรุงอาคารศูนย์อปพร.(ครั้งที่2)
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
                                ………………………………………………  
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   จำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-
         - โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์ อปพร.เพื่อเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.30 เมตร พร้อมงานปูกระเบื้อง งานทาสีและไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.อ่าวลึกเหนือ  ราคากลางที่กำหนด 200,000.-บาท
                          - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.เพื่อเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.โดยทำการรื้อเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาใหม่ งานฝ้าเพดาน งานทาสี งานไฟฟ้า รายละเอียดแบบแปลน อบต. อ่าวลึกเหนือ ราคากลางที่กำหนด 280,000.-บาท
                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
      1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
      2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
      3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินดังนี้.-
               (1) โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 2    วงเงิน ไม่น้อยกว่า 90,000 .-บาท
            (2) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.หมู่ที่ 2   วงเงินไม่น้อยกว่า 130,000.-บาท
      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง เวลา 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (การดูสถานที่ก่อสร้างไม่เป็นการบังคับ หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลาที่กำหนดย่อมถือได้ว่าทราบจุดก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างและรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว)
                       กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้ 2 กรณี   ดังนี้
      1. วันที่   22  ธันวาคม  พ.ศ.  2557   ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. 
ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
      2. วันที่   8  มกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ชั้นล่างที่ว่าการอำเภออ่าวลึก  ถนนอ่าวลึก – แหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
                                                                                                  
                   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่    9    เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา   10.00 น. เป็นต้นไป 
     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ตามราคาแต่ละโครงการดังนี้.-
(1)       โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 2 ราคาชุดละ 500.-บาท
(2)       โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 2 ราคาชุดละ 500.-บาท
                       ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ตั้งแต่   วันที่ 22   เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557      ถึงวันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www. aolueknuea.go.th และwww. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 075-656752 , 08-1968-2310 08-1968-231 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ  ณ  วันที่ 22    เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
 
 
 
               (นายบุญมา ปรางทอง)
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th