Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล จำนวน 1 สาย ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
~~
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล  จำนวน 1 สาย
ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
  ………………………………………………  
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล  จำนวน 1 สาย  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.
                       (1) โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย กบ.3121 บ้านทุ่ง-บ้านทับควาย  หมู่ที่ 3  ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  โดยทำการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.833กิโลเมตร ปรับปรุงโครงสร้างทางขุดรื้อผิวทางและไหล่ทางเดิมขนทิ้งแล้วบดทับ ลงหินคลุกบดอัดแน่น งาน Deep Patch จำนวนไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร งาน Prime Coat งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal จำนวนไม่น้อยกว่า 6,664 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร พร้อมงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงานอื่นๆ ที่เหลือ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท และแบบแปลน อบต.อ่าวลึกเหนือ  ราคากลางที่กำหนด  1,842,000.-บาท 
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-
                     1.  เป็นนิติบุคคล  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
                     2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                     3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.-บาท
                     4.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                     5.  นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
                    6.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  31 สิงหาคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา  09.00 น. ถึง เวลา 11.00  น.  โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ.2560  เวลา  11.30 น.  ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  (การดูสถานที่ก่อสร้างไม่เป็นการบังคับ  หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ตามวัน เวลาที่กำหนดย่อมถือได้ว่าทราบจุดก่อสร้างสภาพพื้นที่ก่อสร้างและรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว)
                 กำหนดยื่นซองสอบราคา   ได้  2  กรณี   ดังนี้
                 1. วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.2560  ถึงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.2560  ระหว่างเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30  น. ยื่นซอง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
                2. วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง เวลา 16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ชั้นล่าง)  ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก  ถนนอ่าวลึก – แหลมสัก            อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่
                กำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่  4  เดือนกันยายน  พ.ศ.2560  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป 
                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ตามราคาดังนี้.-
               (1) โครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย กบ.3121 บ้านทุ่ง-บ้านทับควาย  หมู่ที่ 3  ราคาชุดละ 2,500.-บาท
                   ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ  ตั้งแต่  วันที่  18  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  31 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์  www. aolueknuea.go.th  และ www. gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075-656752 , 081-9682310 , 081-8913112 ในวันและเวลาราชการ
                                         ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

                                                                                                                   (นายบุญมา  ปรางทอง)
                                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ


 
ดาวน์โหลด 1
ดาวน์โหลด 2
ดาวน์โหลด 3
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th