Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Responsive image
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน
-เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าแสดงออก
-เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย มีการพัฒนา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
-เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัยอันดี
-เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ และเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th