Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมงานรักอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก
Responsive image
โครงการจัดกิจกรรมงานรักอ่าวลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภออ่าวลึก

วัตถุประสงค์
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดความผาสุก และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
-เพื่อปลูกจิตสำนึก สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
-เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   และอำเภออ่าวลึก ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
-เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในมรดกและวัฒนธรรมของคนอ่าวลึก
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีจิตสำนึกในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น         
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th