Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
Responsive image
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 *********************** ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 มีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนที่ยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน โดยจะพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนให้รายละ 400 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 12 เดือน นั้น อาศัย ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ ทั้งนี้ ผู้ขอรับสิทธิ์ จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเกแรกเกิดหลังจากนำสำเนาสูติบัตรของเด็ก มายื่นยืนยันเพื่อแสดงสิทธิ์แสดงว่าเด็กเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 บุญมา ปรางทอง (นายบุญมา ปรางทอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
 
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2558

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th